previous pauseresume next

بازدیددکتر بانک مدیر کل بیمه خدمات استان

پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳جناب آقای دکتر بانک مدیرکل  اداره بیمه خدمات درمانی استان وجناب آقای دکتر مشاوری معاونت اداره بیمه خدمات استان از بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید کردند.ایشان ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان در جریان  روند بازسازی وگسترش بخشها وافزایش ظرفیت پذیرش بیمارستان قرار گرفتند.در این بازدیدکه با همراهی دکتر سلیمانی نسب ریاست بیمارستان وآقای کریمی مدیربیمارستان ونیز آقای رضوانی مدیر اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان وکارشناسان بیمه همراه بود در مورد مشکلات قراردادهای بیمه ای به خصوص قرار داد بیمه ام آر آی بحث وتبادل نظر شدوابراز امیدواری شد که مشکلات موجود برطرف گردد.