previous pauseresume next

بازدید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت ودرمان

صبح روز جمعه ۹۵/۱۱/۱۵آقای دکتر ماهی مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ودرمان  وآقای اکبری مدیر نیروی انسانی دانشگاه وآقای سجودی از معاونت توسعه منابع دانشگاه  ازبیمارستان شهید محمد منتظری بازدید نمودند.در این بازدید دکتر ماهی ضمن بازدید ازبخشهای بیمارستان  به پرسشهای پرسنل نیز پاسخ دادندودر نشستی  با مسئولین بیمارستان مسائل مختلف پیرامون کمبودها ی نیروی انسانی  بررسی شد.