previous pauseresume next

بازدید معاونت محترم درمان

آقای دکتر شتابی معاونت محترم درمان و مدیران حوزه درمان از بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید نمودند.در این بازدید که شنبه ۱۸/۱۰/۹۵وبا حضور آقایان دکتر شفیعیون ،دکتر جنگجو،دکتر راستین ،دکتر شیرانی ،دکتر گلزاری ،خانم دکتر نوشمهروآقایان رحیمی وجمالی همراه بود تیم بازدید کننده از بخشهای اورژانس ،سی سی یو ، ان آی سی یو،جراحی ،آی سی یو وطرحهای در حال توسعه (مرکزآنژیوگرافی ،اتاق عمل ،اورژانس ،درمانگاه،آزمایشگاه ) بیمارستان شهیدمحمد منتظری بازدید نمودندوبخشهای  بازدید شده موردارزیابی قرار گرفت