previous pauseresume next

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی ، شهردارو رئیس شورای شهرشهرستان نجف آباد ازبیمارستان شهید محمد منتظری

اقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ، آقای مهندس منتظری شهردارشهرستان و آقای آسیابانی رئیس شورای شهر نجف ابادضمن دیدار از بیماران وپرسنل چند بخش بیمارستان از طرحهای در حال بازسازی بازدید نمودند.در این بازدید که با همراهی دکتر گله داری مدیر شبکه بهداشت شهرستان وریاست ومسئولین بیمارستان همراه بودباز دیدکنندگان با اهدا ءشاخه گل از بیماران عیادت واز پرسنل تقدیر نمودند.در بازدیداز طرحهای کامل شده ان ای سی یو ودر حال بازسازی اتاق عمل ،آزمایشگاه ،نصب  ام آر آی وسی تی اسکن ونیز پروژه بزرگ اورزانس ودرمانگاه مسئولین از نزدیک  در جریان  بازسازی طرحهای فوق  قرا ر گرفتند.