previous pauseresume next

بازدید نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ورئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سه شنبه ۱۸ آبان ماه،آقای ابوترابی نماینده شهرستان نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان شهید محمدمنتظری نجف آباد بازدید نموند.در این بازدید از پروڑه های درحال ساخت بیمارستان شامل اورڑانس، کلینیک، مرکزغربال گری سرطان و همچنین بخش های سی تی اسکن، ام آر آی و ان آي سی یو بازدید به عمل آمد