previous pauseresume next

بازدید وزیر بهداشت از شهرستان نجف آباد

شهرستان نجف آباد:۰در سفر به شهرستان نجف آباد، ضمن بازدید از بیمارستان شهید منتظری نجف آباد، کلنگ احداث اورژانس و درمانگاه این بیمارستان توسط وزیر بهداشت به زمین زده شد.

همچنین بخش CCU این بیمارستان که در راستای طرح تحول نظام سلامت به طور کامل بازسازی شده بود و با اضافه کردن ۶ تخت ظرفیت آن به ۱۴ تخت ارتقا یافته بود، توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

شایان ذکر است بخش ICU این بیمارستان نیز با کمک خیرین محترم عرصه سلامت به طور کامل بازسازی و با افزایش ۸ تخت به ظرفیت ۱۵ تخت ارتقا یافته است.

همچنین آقای دکتر هاشمی ضن گفتگو با بیماران و همراهان، به گفتگو با پرستاران پرداخت و مسائل و مشکلات آنها را شنید.