previous pauseresume next

تجلیل از مادران شیر ده با شعار ۱۰۰۰ روز طلایی مهر مادر ، شیر مادر

در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با شعار ۱۰۰۰ روز طلایی مهر مادر ، شیر مادر جلسه آموزشی با حضور پرسنل و مادران شیر ده در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید که در این جلسه بعد از سخنرانی دکتر فلامرزی در خصوص اهمیت شیر مادر و مزایای شیر مادر و تغذیه مادران شیر ده و عوارض شیر خشک از سه مادر شاغل شیر ده و حامیان مادران شیر ده با تقدیم لوح ،تقدیر و تجلیل به عمل آمد