previous pauseresume next

خدمات فروش تعاونی ذوب آهن

همکاران ارجمند می توانند با اخذ معرفی نامه از روابط عمومی یا اراعه کارت شناسایی از خدمات فروش جهزیه ، لوازم خانه ومواد خوراکی فروشگاه ذوب آهن واقع در خیابان ۱۷ شهریور بعد از خیابان رجایی (رضایی)استفاده نمایند