previous pauseresume next

راهنمای همراه بیمار

•در کنار تخت بیمار به منظور رفاه حال شما تخت تاشو به صورت مبل وجود دارد. در زمان استراحت می توانید آن را به شکل تخت مورد استفاده قرار دهید.
•هر بیمار می تواند یک همراه در طول بستری(به غیر از بخش های ویژه) داشته باشد که تامین غذای وی در سه نوبت ارائه می گردد.
•آب جوش به صورت شبانه روزی در حیاط بیمارستان تعبیه شده است
•غذای بیمار متناسب با نظر پزشک معالج و کارشناس تغذیه تهیه و ارائه می گردد.
•کارشناس تغذیه بیمارستان در شیفت صبح جهت مشاوره، آموزش و پی گیری رژیم بیمار در بیمارستان حضور دارد. جهت هماهنگی می توانید با داخلی ۳۲۵ تماس بگیرید.
•می توانید شکایات و پیشنهادات خود را حضورا به دفتر رسیدگی به شکایات یا سوپروایزرین در ساعات غیر اداری منتقل کنید یا با شماره تلفن داخلی ۳۰۶ و پیغامگیر ۴۲۶۳۹۸۸۰ تماس حاصل نمایید.
•با نظر به طرح انطباق و رفاه حال عموم ترجیحا لازم است برای بیماران مرد همراه مرد و برای بیماران زن همراه زن حضور یابد.
•آموزش در زمینه روند آتی درمان، مراقبت های مورد نیاز پس از ترخیص و اصول پیشگیری از اهم حقوق هر یک از مراجعین است. علاوه بر درخواست از پزشک و پرسنل پرستاری حین ترخیص؛ به واحد آموزش بیمار  با داخلی ۳۴۹ تماس بگیرید و از آن طریق پیگیر مطالب و کلاس های آمزشی باشید.