previous pauseresume next

راه اندازی سیتی اسکن جدید بیمارستان شهید محمد منتظری

سی تی اسکن جدید بیمارستان شهید محمد منتظری راه اندازی شد.به منظور خدمت رسانی بهتربه مراجعین  ودر راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی سی تی اسکن جدید۱۶slice توشیبا با قابلیت ارتقاء به ۳۲ و۶۴ slice با حداکثر کارایی وکیفیت تصویر با حداقل دوز اشعه وصرف هزینه ا ی بالغ بر دو ونیم میلیارد تومان خریداری ،نصب وراه اندازی شد .