previous pauseresume next

شروع ثبت نام وام دومیلیون تومانی

باهماهنگیهای به عمل آمده توسط امور رفاهی دانشگاه ۵۰فقره وام دومیلیون تومانی با نرخ ۴درصدوزمان بازپرداخت ۲۴ماهه از بانک رفاه به همکاران اختصاص یافته است.همکاران محترم (به غیر از همکاران طرح وشرکتی ) می توانند حداکثر تانهم تیرماه  برای ثبت نام به روابط عمومی مراجعه نمایند.بعد از ثبت نام به قید قرعه ۵۰نفر به بانک رفاه معرفی خواهند شد.لازم به ذکر است همکارانی که قبلا ازوام استفاده نموده اند نمی توانند ثبت نام نمایند.