previous pauseresume next

مفاد طرح تحول نظام سلامت

با نظر به اینکه بیمارستان منتظری نجف آباد از مراکز دانشگاهی بوده و ملزم به پیاده سازی برنامه تحول می باشد. لذا مراجعین این مرکز می توانند از مزایای این طرح به شرح زیر استفاده نمایند:

 1. بیماران بستری تحت پوشش انواع بیمه های پایه سلامت(تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه روستایی، نیروهای مسلح) ۶درصد از هزینه های بستریرا پرداخت می نمایند.

 

 1. تامین هرگونه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده بیمارستان می باشد و ارجاع بیمار برای تامین ممنوعیت دارد.

 

 1. بیمارانی که تحت پوشش هیچ کدام از بیمه های سلامت نیستند بر اساس این طرح می توانند از بیمه پایهبه جز موارد زیر استفاده نمایند:
 2. هزینه جراحی ها و اقدامات تشخیصی درمانی زیبائی
 3. هزینه اقامت در اتاق یک تخته
 4. هزینه اقامت در VIP
 5. هزینه خدمات ناشی از ضرب وجرح
 6. هزینه خدمات ناشی از خودکشی
 7. مصدومین حوادث ترافیکی در این برنامه پوشش ندارند لیکن مطابق ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه ارائه خدمات درمانی صورت خواهد گرفت.

 

 1. هزینه زایمان طبیعیدر مراکز درمان رایگان می باشد.

 

 1. در صورت عدم امکان ارائه خدمات در مرکز بر اساس زنجیره ارجاع بین بیمارستانی،بیمار به سایر مراکز صرفا دولتی ارجاع داده می شود که مسئولیت و هزینه نقل و انتقال به عهده بیمارستان ارجاع دهنده می باشد.

 

 1. کلیه هزینه های درمان صرفا در صندوق بیمارستاندریافت می گردد لذا از پرداخت هر گونه وجه خارج از صندوق خودداری نمایید.