previous pauseresume next

ویلا های چادگان

 

ورود خروج هزینه
همکاران ارجمند تا اطلاع ثانویه برای رزرو ویلاهای چادگان به صورت هفتگی به سایت امور رفاهی دانشگاه (www.refahi.mui.ac.ir) یاروابط عمومی مراجغه فرمایید    
     
     

همکاران محترم برای ثبت نام به روابط عمومی مراجعه نمایید

اولویت با کسانی است که تا کنون از سهمیه استفاده ننموده باشند

چنانچه در هرسهمیه بیش از دونفر ثبت نام کنند بین ثبت نام کننده ها قرعه کشی خواهد شد.

تعداد نفرات همراه فقط ۹نفر می باشد .اطفال نیز جزء نفرات محاسبه می شوند

همکاران طرحی شرکتی وقراردادی در صورتی که همکاران رسمی ثبت نام نشده باشند می توانند از سهمیه استفاده کنند