previous pauseresume next

ویلا های چادگان

ورود خروج  هزینه
۹۷/۰۱/۲۱ ۹۷/۰۱/۲۲ ۷۰۰۰۰۰  ریال 
۹۷/۰۱/۲۲ ۹۷/۰۱/۲۳ ۷۰۰۰۰۰ ریال 
۹۷/۰۱/۲۳ ۹۷/۰۱/۲۴ ۸۰۰۰۰۰ ریال 
     

همکاران محترم برای ثبت نام به روابط عمومی مراجعه نمایید

اولویت با کسانی است که تا کنون از سهمیه استفاده ننموده باشند

چنانچه در هرسهمیه بیش از دونفر ثبت نام کنند بین ثبت نام کننده ها قرعه کشی خواهد شد.

تعداد نفرات همراه فقط ۹نفر می باشد .اطفال نیز جزء نفرات محاسبه می شوند

این سهمیه های برای همکاران طرحی ،شرکتی وقراردادی قابل استفاده نمی باشد.